!

                                                 نوروز

ســـپیده دَم ، نسیمی روح پَــــرور                     وزیـــد و کـــــرد گیتی را مُعنبــــر

تــو پنــــداری ز فروردیـــن و خــرداد                     ببـــــاغ و راغ ، بُـــد پیــــــغام آور

برخســـار و بتن ، مشّـاطه کـــردار                     عروسانِ چمـن را بســـت زیـــور

گرفت از پای ، بند سرو و شمشاد                     سترد از چهره ، گرد بیـد و عَرعَـر

ز گوهــــــــر ریـــــزی ابـــر بهـــاری                      بسیط خــاک شــد پُــر لـؤلـؤ تَــر

مبارکبــــاد گویـــان ، دَر فکــــــندند                     درختــــان را بتــارک ، سَـبز چـادر

نمانْد اندر چــمن یک شـــاخ ، کانرا                    نپوشــــاندند رنگیـــن حُلّـه در بـر

ز بس بشکفت گوناگون شــــکوفه                     هوا گـــــردید مُشکین و معطّــــر

بســـی شد ، بر فــراز شاخساران                     زُمّـــــرد ، همســر یاقوت احـــمر

بِتن پوشید گل ، اِستبرق سُـــــرخ                      بســر بنهاد نرگس ، اَفســــــر زَر

بهاری لُعبتان ، آراســــته چـــــــهر                      بکــــــردار پریرویـــــانِ کِشــــــمر

چَـمن ، با سوسن و ریحان منقّش                     زمین ، چون صُحف اَنگلیون مصوّر

در اُوج آسمان ، خورشید رَخشــان                     گهی پیدا و دیگــــــر گـــه مُضمّر

فَـــــلک ، از پســــت رائیـــــها مُبرّا                      جهــــــان ، زالوده کاریها مُطهّــــر

                                                                                      

                                                                                      پروین اعتصامی

                                         

نوشته شده در جمعه 30 اسفند‌ماه سال 1387ساعت 01:07 ق.ظ توسط تورج نویسا نظرات (4)
قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت